Berikut saya kemukakan beberapa buku Syaikh Muhammad
Nasiruddin al-Albani yang telah diterjemahkan ke bhs
Indonesia & Malaysia selain "Sifat Solat Nabi" yang sudah
sedia terkenal dalam pelbagai bhs.

Semoga dengan kajian mendalam terhadap buku-buku
beliau akan terserlah ilmunya dan tertutup segala
fitnah ke atasnya. Buku-buku ini boleh didapati di
Pustaka Indonesia.

[1]
Tuntutan Lengkap Mengurus Jenazah.
Terj dari "Ahkam al-Jana'iz wa Bid`iha".
Juga ada versi M'sia yang diterbitkan oleh Jahabersa.


[2]
Hijab dan Pakaian Wanita Muslimah dalam Shalat.
Terj dari "Hijab al-Mar'ah wa Libasuha fi al-Solah"
sebuah risalah oleh Ibn Taimiyah yang ditahqiq oleh
al-Albani.

[3]
Adab Santun Menuju Pelaminan
Terj dari "Adab al-Zifaaf."
Ada dua edisi terjemahan Ind., saya tak ingat yang
kedua itu atas judul apa.

[4]
Tawassul & Tabarruk
Terj dari "al-Tawassul an Wa'uhu wa Ahkamuhu."

[5]
Jilbab Wanita Muslimah
Terj dari "Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa
al-Sunnah"

[6]
Shalat Jumaat mengikut tuntutan Rasulullah
Terj dari "al-Ajwibah an Nafi'ah an Asilah Lajnah
Masjid al-Jami'ah wa yaliha Ahkam al-Jum'ah wa
Bid'uha.

[7]
Haji dan Umrah mengikut Sunnah Rasulullah
Terj dari "Hajjatun Nabi Kama Rawaha `an Jabir r.a."
Juga ada edisi M'sia yang diterbitkan oleh Jahabersa.

[8]
Nabi Isa vs Dajjal
Terj dari "Qisas al-Masih al-Dajal Ulanuzuli Isa a.s.
Waqatlihi Iyyahu".

[9]
Tamamul Minnah: Koreksi dan Komentar terhadap kitab
Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq.
Terj dari kitab yang berjudul sama, 2 jld.

[10]
Risalah Ilmiah al-Albani
Terj dari "Maqalat al-Albani", risalah-risalah yang
dihimpun oleh Nurruddin Thalib.

[11]
Fatwa-Fatwa al-Albani
Terj dari "Majmu'ah Fatawa al-Madina al-Munawarrah"

[12]
Tauhid: Prioritas Pertama dan Utama.
Terj dari "al-Tauhid Awwalan wa Du'atal"

[13]
Mukhtasar Sahih Bukhari.
Terj dari judul yang sama, setakat ini siap jld
pertama.

[14]
Sahih Sunan Abu Daud
Terj dari judul yg sama, setakat ini siap jld pertama.

[15]
Jamii us Sagheir
Asalnya karangan al-Suyuti, disertai di bahagian
notakaki ringkasan "Sahih Jamii us Sagheir" dan "Daif
Jamii us Sagheir" oleh penterjemah. 5 jld.

[16]
Silsilah Hadits Shahih
Terj ringkas dari judul yang sama, hanya 3 jld pertama
krn syarikatnya penerbit di Ind. telah muflis.

[17]
Silsilah Hadits Daif wa Maudhu'
Terj ringkas dari judul yang sama, setakat ini siap 4
jld pertama. Yang Arab 5 jld manakala dalam bentuk
tulisan ialah 16 jld. (Shaikh al-Albani tulis dgn
tangan, dia tak guna MS Word).

[18]
Hadits sebagai Landasan Akidah dan Hukum
Terj dari "al-Hadith Hujjatun bi Nafsihi fi al-`Aqidah
wa al-Ahkam"

[19]
Islam Mengentaskan Kemiskinan
Terj dari "Takhrij Ahadith Musykilat al-Faqr wa Kaifa
`Alajah al-Islam"

[20]
Halal dan Haram dalam Islam.
Asalnya karya al-Qaradhawi, disemak semula hadisnya
oleh al-Albani, Rabbani Press, Jakarta.

[21]
Kesempurnaan Pribadi & Akhlak Rasulullah
Asalnya karya Imam Tirmizi berjudul al-Syamail
al-Muhammadiyyah yang ditahqiq oleh al-Albani.

[22]
Isra' dan Mikraj: Kumpulan Hadits dan Takhrijnya.
Terj dari "Sahih al-Isra' wa al-Mi'raj"

[23]
Dha'if Adabul Mufrad
Terj dari judul yg sama.

[24]
Tashfiyah wa Tarbiyah
Terj dari "Tashfiyah wa Tarbiyah wa Hajat al-Muslimin
Ilaihima"

[25]
Shahih Sirah Nabawiyah
Terj dari judul yg sama, asalnya karya Ibn Katsir yang
ditahqiq oleh al-Albani. Merupakan karya terakhir
al-Albani sebelum meninggal dunia.

[26]
Qiyaam Ramadhan
Terj dari kitab yang sama judulnya oleh Abdullah
al-Qari, al-Hidayah, Kuala Lumpur.

[27]
Hukum Penyerupaan dalam Islam
Terj oleh Abdullah al-Qari, Eramass, Kuala Lumpur.

[28]
Mayit (mayat) Tidak Mendengar.
Terj dari kitab “al-Ayat al-Bayyinat fi Adami Sama’i al-Amwat.
Asalnya karya al-Nu’man al-Alusi yang ditahqiq oleh al-Albani.

[29]
Hukum Cadar.
Terj dari kitab “al-Radhiallahu 'anh al-Mufhim”

[30]
Ringkasan Shahih al-Bukhari.
Terj dari judul yg sama (Mukhtasar Shahih al-Bukhari).